Улица имени Катунина

Редактор

Когда-то, лет эдак 150-200 назад, юго-западная граница небольшого городка Гомель проходила по ручью Гомиюк. Остатки этого ручья и сейчас прослеживаются по рельефу местности. Их можно более наглядно увидеть на территории парка (Лебединое озеро), они едва заметны на территории завода имени Кирова и еще менее заметны вдоль улицы Катунина. Так вот, в эти далекие от нас времена на левом берегу Гомиюка, который тек в сторону Сожа, располагались домики гомельчан, а на правом берегу, как глаз мог видеть, далеко простирались угодья сельскохозяйственного назначения. На самом же берегу стояли гумны. Так называли помещения для хранения сжатого хлеба и площадки для его обмолота.

За гумнами находились ветряки. Поэтому в дальнейшем, по мере расширения границ городка и его застройки, когда на правом берегу ручья начали складываться улицы, они (улицы) и получили названия Гуменная (ныне — улица Катунина), ветряная (улица Гагарина), Полевая (улица Моисеенко). Гуменная улица с бегом времени оказалась в самом центре Гомеля и сохраняла свое название до 40-х годов текущего века. Следующее наименование этой улицы-Станкостроительная — было связано с новым профилем бывших литейно-ремонтных мастерских, которые с 1934 года были перепрофилированы в станкостроительный завод. Название Станкостроительная улица появилось в 40-е годы…

В годы Отечественной войны Илья Катунин сражался с врагом в северном небе над холодными водами Баренцева моря. На его личном боевом счету немало кораблей врага. Илья Борисович Катунин являлся заместителем командира эскадрильи штурмового авиаполка. 23 апреля 1944 года капитан Катунин повторил подвиг Николая Гастелло.

Имя Героя Советского Союза И. Б. Катунина навечно занесена в списки авиаполка и рабочих Гомельского станкостроительного завода. В 1964 году Станкостроительная улица получила третье в своей истории наименование — улица имени Катунина.

Р. Музыченко, член областного совета по топонимии

Вуліца імя Катуніна

Калісьці, гадоў гэтак 150—200 назад, паўднёва-заходняя граніца невялікага мястэчка Гомель праходзіла па ручаю Гаміюк. Рэшткі гэтага ручая і цяпер прасочваюцца па рэльефу мясцовасці. Іх можна больш наглядна ўбачыць на тэрыторыі парку (Лебядзінае возера), яны ледзь прыкметныя на тэрыторыі завода імя Кірава і яшчэ менш заўважальныя ўздоўж вуліцы Катуніна. Дык вось, у гэтыя далёкія ад нас часы на левым беразе Гаміюка, які цёк у бок Сожа, размяшчаліся хацінкі гамяльчан, а на правым беразе, як вока магло бачыць, далёка распасціраліся ўгоддзі сельскагаспадарчага прызначэння. На самым жа беразе стаялі гумны. Так называлі памяшканні для захоўвання зжатага хлеба і пляцоўкі для яго абмалоту.

За гумнамі знаходзіліся ветракі. Таму ў далейшым, па меры пашырэння межаў мястэчка і яго забудовы, калі на правым беразе ручая пачалі складвацца вуліцы, яны (вуліцы) і атрымалі назвы Гуменная (цяпер — вуліца Катуніна), Ветраная (вуліца Гагарына), Палявая (вуліца Маісеенкі). Гуменная вуліца з бегам часу апынулася ў самым цэнтры Гомеля і захоўвала сваю назву да 40-х гадоў бягучага стагоддзя. Наступнае найменне гэтай вуліцы — Станкабудаўнічая — было звязана з новым профілем былых ліцейна-рамонтных майстэрняў, якія з 1934 года былі перапрафіліраваны ў станкабудаўнічы завод. Назва Станкабудаўнічая вуліца з’явілася ў 40-я гады…

У гады Айчыннай вайны Ілля Катунін змагаўся з ворагам у паўночным небе над халоднымі водамі Баранцава мора. На яго асабістым баявым рахунку нямала караблёў ворага. Ілля Барысавіч Катунін з’яўляўся намеснікам камандзіра эскадрыллі штурмавога авіяпалка. 23 красавіка 1944 года капітан Катунін паўтарыў подзвіг Мікалая Гастэлы.

Імя Героя Савецкага Саюза І. Б. Катуніна навечна занесена ў спісы авіяпалка і рабочых Гомельскага станкабудаўнічага завода. У 1964 годзе Станкабудаўнічая вуліца атрымала трэцяе ў сваёй гісторыі найменне — вуліца Імя Катуніна.

Р. МУЗЫЧЭНКА, член абласнога савета па тапаніміі

Источник: «Гомельская правда», 11.10.1990

Выражаю благодарность сотрудникам детской библиотеки-филиала №16 за предоставленный материал.