Акты, издаваемые виленской комиссией для разбора древних актов (1909)

Акты, издаваемые виленской комиссией для разбора древних актов (1909)

Акты, издаваемые виленской коммиссией для разбора древних актов.
Том 34
Акты, относящиеся ко времени войны за Малороссия (1654-1667)
Вильна
Электро-Типография «Расский Почин», Саротская, д. 20
1909


Стр. 31-32

№ 289-1664 г. Февраля 4

Привиллегия короля Яна Казимира городу Гомелю, ввиду обеднения мещан Гомельских от неоднократных опустошений от Московских войск, освобождающая их от податей на четыре года.

Aktykowanie przywileiu Jkm. pana naszego miłosciwego służacego wszystkiemu miastu Homelskiemu.

Лета, от нароженя Сына Божого тысеча шестсот шестдесят семого, мца сентября семнадцатого дня.

Да враде кгродском в замку гдарском Менском, передо мною Мартином Казимиром Володковичом, городничым и подстаростим Менским, постановившысе очевисто славетные пан Федор Нечаевич пан Павелъ Овдеевичъ, мещане Гомелские, покладали ку актыкованю до книгъ привилей его королевъское милосъты пана нашого милосътывого, месъту Гомелъскому служачый, на речъ в немъ всередине нижей выражоную, просечы абы тотъ привилей былъ до книгъ справ кгродскихъ Менскихъ акътыкованъ и уписанъ, который уписуючы у книги слово до слова такъ се в собе маетъ.

Jan Kazimierz, z Bożey łaski krol Polski, wielkie xiaże Litewskie, Ruskie, Pruskie, Żmuydzkie, Mazowieckie, Jnflantskie, Smolenskie, Czernihowskie, a Szwedzki, Gotski, Wandalski dziedziczny krol.

Oznaymuiemy tym listem naszym, komu to wiedziec należy, iako na wszystkich upadłych ludzi, tak osobliwie na tych, ktorych nieżyczłiwa dotknie fortuna, zwyklismy miee miłosciwe baczenie, za wniesieniem tedy do nas przez niektorych panow rad у urzednikow naszych dwornych, przy boku naszym na ten czas bedacych za mieszezanami naszemi Homelskiemi pfozby, ktorzy nie tylko przez spustoszenie у zniszczenie niepoiednokrotnie od wiarołomnego nieprzyiaciela moskwicłna у kozakow swowolnych do takowego ubostwa у upadkn przyszli, że żadną żywą miarą creditorom swoim zaciągnionego długu na municyą się zdobywaiąc pod czas cięszkie-go oblężenia fortecy tameyszey (w ktorey przez czas nie mały zostaiąc. głodem psy у kotki iędząc morzył isię) wypłacie nie mogą, ale do ostatniey zguby przychodzą, iakoż my, kroi, do pomienioney prozby łaskawie się skłoniwszy, a maiąc osobliwy respekt na krwawe odważne ich zasługi i dotrzymanie stateczne wiary i cnoty nam у Rzeczypospolitey. nie mniey też widząc ich wielkie ubostwo, zniszczenie у upadek, a chcąc, aby pomienieni mieszczanie Homelscy do zapomożenia у poratowania iakiego mogli przysc, umyśliliśmy ich od wrzystkich podatkow у innych ciężarów także od stacyj у podym-nych uchwalonych uwolnić, iakoż у tym listem naszym libertacyinym do lat czterech uwalniamy у dalszą łaskę naszą у Rzeczy pospolite у na przyszłym da Bog seymie ofiarować wysz rzeczonym mieszczanom Homelskim zechcemy. Co do wiadomości wszystkim wobec przywodzą»;, chcemy miec у roskazuiemy, aby żaden tak podatkow wybierać iako też urodzeni żołnierze nasi stacyi у podymnych wy-ciągac у wymagać od mieszczan Homelskich у włości wszystkiey tameczney do wyscia lat czterech nie ważyli pod winami w prawie pospolitym opisanemi. Co dla lepszey wiary ręką się naszą podpisawszy, pieczęc wielkiego xięstwa Litewskiego przycisnąc roskazalismy. Dan w obozie pod’ Hłuchowem dnia czwartego miesiąca Lutego roku Pańskiego tysiąc szescset szescdziesiąt czwartego, panowania naszego Polskiego у Szwedzkiego szesnastego roku.

У того привилею его кор. млсти пана нашого милост. печатъ прытыснена болшая великого Князстъва Литовского; а подписъ рукъ въ тые слова: Jan Kazimierz Krol. Cypryan Paweł Brzostowski referendarz у pisarz wielkiego xięstwa Litewskiego. Который же тот привилей за покладанем и прозбою через особъ верху мененыхъ ест до книг кгродских Менских акътыкованъ и уписан.

Изъ акт. кн. Минск, гродскаго суда за 1665—1670 г. № 11786 л. 600.

Метки:
1