Есть такая улица — бывшая Почтовая

Сейчас это одна из самых красивых и широких улиц центральной части Гомеля. А до революции здесь была небольшая улица Почтовая исключительно деревянной застройки. А вдоль нее до железнодорожного вокзала был район так называемого «Горелого болота». Старожилы города помнят, что это было настоящее болото с густыми зарослями камыша по краям. По самому же болоту, используя его как средство общения между улицами, люди ездили на лодках. На берегах болота были расположены несколько кривых улочек. Остатки одной из них сохранились и сегодня: это несколько деревянных домиков по ул. Сазонова (до 1917 года, она называлась Безымянной).

В конце 1943 года, когда Гомель был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, здесь остались одни руины. Торчали кирпичные трубы сгоревших деревянных домов. Ни одной постройки, ни одного дерева не просматривалось здесь, на всем протяжении от улицы Советской до вокзала и на соседних поперечных улицах.

В 1954 году был утвержден проект застройки улицы Почтовой. Авторы его — архитекторы И. Ф. Бурлака и В. С. Бурлака. Улица была продлена до Вокзальной площади. В ознаменование победы в Великой Отечественной войне ее назвали улицей Победы.

При обсуждении и утверждении проекта застройки был выставлен ее проект в виде макета. Тогда, когда еще весь город лежал в руинах, он казался несбыточной мечтой. Но не зря поется в одной из песен… «мы рождены, чтоб сказку сделать былью». И эта сказка в скором времени стала нашей действительностью. В том же 1954 году началась застройка. Первое здание, которое возводили — областная библиотека.

Сейчас улица Победы имеет протяженность около километра. Один конец ее выходит на Привокзальную площадь, второй — на Площадь Восстания. Посередине улицы — большой широкий бульвар.

Теперь её, бывшую Почтовую, не узнать. Но память нет-нет да и возвращает в то время…

Р. МУЗЫЧЕНКО

Ёсць такая вуліца

Былая Паштовая

Зараз гэта адна з самых прыгожых і шырокіх вуліц цэнтральнай часткі Гомеля. А да рэвалюцыі тут была невялікая вуліца Паштовая выключна драўлянай забудовы. А ўздоўж яе да чыгуначнага вакзала быў раён так званага «Гарэлага балота». Старажылы горада памятаюць, што гэта было сапраўднае балота з густымі зараснікамі чароту па краях. Па самім жа балоце, выкарыстоўваючы яго як сродак зносін паміж вуліцамі, людзі ездзілі на лодках. На берагах балота былі размешчаны некалькі крывых вулачак. Рэшткі адной з іх захаваліся і сёння: гэта некалькі драўляных домікаў па вул. Сазонава (да 1917 года, яна называлася Безымяннай).

У канцы 1943 года, калі Гомель быў вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, тут засталіся адны руіны. Тырчалі цагляныя трубы згарэўшых драўляных дамоў. Ніводнай пабудовы, ніводнага дрэва не праглядалася тут, на ўсім працягу ад вуліцы Савецкай да вакзала і на суседніх папярочных вуліцах.

У 1954 годзе быў зацверджаны праект забудовы вуліцы Паштовай. Аўтары яго — архітэктары I. Ф. Бурлака і В. С. Бурлака. Вуліца была прадоўжана да вакзальнай плошчы. У азнаменаванне перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне яе назвалі вуліцай Перамогі.

Пры абмеркаванні і зацвярджэнні праекта забудовы быў выстаўлены яе праект у выглядзе макета. Тады, калі яшчэ ўвесь горад ляжаў у руінах, ён здаваўся нязбытнай марай. Але нездарма спяваецца ў адной з песены… «мы рождены, чтоб сказку сделать былью». I гэта казка ў хуткім часе стала нашай рэчаіснасцю. У тым жа 1954 годзе пачалася забудова. Першы будынак, які ўзводзілі, — абласная бібліятэка.

Зараз вуліца Перамогі мае працягласць каля кіламетра. Адзін канец яе выходзіць на Прывакзальную плошчу, другі — на плошчу Паўстання. Пасярэдзіне вуліцы — вялікі шырокі бульвар.

Зараз яе, былую Паштовую, не пазнаць. Але памяць не-не ды і вяртае ў той час…

Р. МУЗЫЧЭНКА

Источник: Гомельская правда, 11.02.1988

Выражаю благодарность сотрудникам детской библиотеки-филиала №16 за предоставленный материал.