Имени ученого-лесовода (Ф.П. Моисеенко)

Редактор

«Красная книга» географических названий Гомеля и окрестностей

Эта улица начинается от Пролетарской улицы возле педучилища, пересекает Интернациональную возле завода измерительных приборов и средней школы №19 и доходит до улицы Речицкой. Несмотря на то, что она находится в центральной части города, почти половину её занимают сегодня деревянные одноэтажные дома индивидуальной застройки.

Лет 200 назад эти места не входили в черту местечка Гомель. В то время в начале улицы была так называемая Спасова Слобода, заселённая староверами, а дальше она шла в бескрайние поля. И потому с тех далёких лет эта улица называлась Полевой. В дальнейшем город быстро стал разрастаться, была проложена железная дорога, границы города пошли далеко, а улица почти до наших лет называлась Полевой. С послевоенного времени она называлась именем Жданова.

В 1989 году решением Гомельского горисполкома она переименована и стала называться улицей имени Моисеенко. Памятная доска на одном из домов, как это сделано на некоторых улицах, здесь отсутствует и поэтому не все гомельчане знают, кто такой Моисеенко. А жаль: мы должны знать своих знаменитых земляков.

Фёдор Потапович Моисеенко родился в 1894 году в деревне Круговец, сейчас Добрушского района. Сейчас она называется Круговец-Калинина и находится почти на стыке трёх соседних областей-Брянской, Гомельской и Черниговской. В первые годы советской власти молодой Фёдор Моисеенко работал председателем облисполкома, был военным комиссаром области, а затем работал заведующим средней школы (так тогда называлась должность директора школы). Потом он поступил учиться в Белорусский институт сельского и лесного хозяйства, который окончил в 1925 году. Вся его дальнейшая плодотворная деятельность была связана с лесоводством и с белорусским научно-исследовательским институтом лесного хозяйства, который находится и сейчас в Гомеле на улице Пролетарской.

Ф. П. Моисеенко на протяжении более тридцати лет возглавлял один из отделов института. С 1966 года он — доктор сельскохозяйственных наук, с 1968 г. — профессор, а в 1974 году ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки БССР».

Среди его многочисленных работ по лесоводству особо следует отметить разработанные и составленные им популярные в лесоводстве таблицы учета количества древесины, которые необходимы для отправки леса потребителю и для целей планирования. Этими таблицами сейчас пользуются в лесхозах БССР и других республиках. Умер Ф. П. Моисеенко в 1979 году в г. Гомеле.

Таким был наш знаменитый земляк и ученый лесовод, имя которого сейчас носит бывшая улица Полевая.

Р. Музыченко, ветеран труда

«Чырвоная кніга» геаграфічных назваў Гомеля і наваколляў

Імя вучонага-лесавода

Гэтая вуліца пачынаецца ад Пралетарскай вуліцы каля педвучылішча, перасякае Інтэрнацыянальную каля завода вымяральных прыбораў і сярэдняй школы №19 і даходзіць да вуліцы Рэчыцкай. Нягледзячы на тое, што яна знаходзіцца ў цэнтральнай частцы горада, амаль палавіну яе займаюць сёння драўляныя аднапавярховыя дамы індывідуальнай забудовы.

Гадоў 200 назад гэтыя мясціны не ўваходзілі ў рысу мястэчка Гомель. У той час у пачатку вуліцы была так званая Спасава Слабада, заселеная стараверамі, а далей яна ішла Ў бяскрайнія палі. I таму з тых далёкіх гадоў гэтая вуліца называлася Палявой. У далейшым горад хутка стаў разрастацца, была пракладзена чыгунка, межы города пайшлі далёка, а вуліца амаль да нашых гадоў звалася Палявой. З пасляваеннага часу яна называлася імя Жданава.

У 1989 годзе рашэннем Гомельскага гарвыканкома яна перайменавана і стала звацца вуліцай імя Маісеенкі. Памятная дошка на адным з дамоў, як гэта зроблена на некаторых вуліцах, тут адсутнічае і таму не ўсе гамяльчане ведаюць, хто такі Маісеенка. А шкада: мы павінны ведаць сваіх знакамітых землякоў.

Фёдар Патапавіч Маісеенка нарадзіўся ў 1894 годзе ў вёсцы Кругавец, зараз Добрушскага раёна. Цяпер яна называецца Кругавец-Калініна і знаходзіцца амаль на стыку трох суседніх абласцей — Бранскай, Гомельскай і Чарнігаўскай.У першыя гады Савецкай улады малады Фёдар Маісеенка працаваў старшынёй валлыканкома, быў ваенным камісарам вобласці, а затым працаваў загадчыкам сярэдняй школы (так тады называлася пасада дырэктара школы). Потым ён паступіў вучыцца ў Беларускі Інстытут сельскай і лясной гаспадаркі, які закончыў у 1925 годзе. Уся яго далейшая плённая дзейнасць была звязана з лесаводствам і з Беларускім навукова-даследчым інстытутам лясной гаспадаркі, які знаходзіцца і зараз у Гомелі на вуліцы Пралетарскай.

Ф. П. Маісеенка на працягу больш трыццаці гадоў ўзначальваў адзін з аддзелаў інстытута. З 1966 года ён — доктар сельскагаспадарчых навук, з 1968 г. — прафесар, а ў 1974 годзе яму было прысвоена званне «Заслужаны дзеяч навукі БССР».

Сярод яго шматлікіх работ па лесаводству асабліва трэба адзначыць распрацваныя і складзеныя ім папулярныя ў лесаводстве табліцы ўліку колькасці драўніны, якія неабходныя для адпраўкі лесу спажыўцу і для мэт планавання. Гэтымі табліцамі зараз карыстаюцца ў лясгасах БССР і іншых рэспубліках. Памёр Ф.П. Маісеенка ў 1979 годзе ў г. Гомелі.

Такім быў наш знакаміты зямляк і вучоны лесавод, імя якога зараз носіць былая вуліца Палявая.

Р. МУЗЫЧЭНКА, ветэран працы

Источник: Гомельская правда, 17.10.1991

Выражаю благодарность сотрудникам детской библиотеки-филиала №16 за предоставленный материал.