Есть такая улица — имени Ауэрбаха

Редактор

По характеру своей общественной работы недавно мне пришлось устанавливать мемориальную доску с кратким текстом из биографии Б. Я. Ауэрбаха, именем которого гомельчане назвали одну из своих улиц. Во время подготовки этого текста я познакомился с интересными сведениями из жизни и деятельности человека, который многое сделал по установлению советской власти на Гомельщине.

Передо мной снимок Бориса Яковлевича Ауэрбаха-Подгорного. Молодое, почти юношеское лицо, волевой взгляд глаз. Борис Яковлевич — бывший студент Московской консерватории, талантливый ученик русского композитора Глазунова.

Когда в России произошла Октябрьская революция, Ауэрбах оставил учебу в консерватории и пошел защищать молодую Советскую власть. В Гомель он приехал в январе 1919 года, сразу же после освобождения города от кайзеровских войск. Борису Яковлевичу поручается ответственная и тяжелая работа комиссара юстиции. Свои обязанности он выполнял безупречно.

А вскоре вместе с гомельскими коммунистами Ауэрбах совершил бессмертный подвиг в борьбе с врагами революции — стрекопытовскими мятежниками, которые 24 марта 1919 года захватили в Гомеле телеграф, телефонную станцию, другие учреждения. Вместе с председателем Ревкома С. С. Комиссаровым, председателем уездной Чрезвычайной комиссии И. И. Ланге, редактором «Известий Гомельского ревкома» Н. С. Билецким и другими коммунарами Б. Я. Ауэрбах с оружием в руках в течение длительного времени вел тяжелые бои со стрекопытовцами.

И только после того, когда враги революции использовали артиллерию, которая разрушила гостиницу «Савой» раненые и истощенные коммунары, в том числе и Ауэрбах, попали в руки мятежников. А через несколько дней все они были зверски замучены. Коммунары не дожили лишь несколько часов до того момента, когда в Гомель подоспели части Красной Армии и разгромили стрекопытовцев. На месте захоронения коммунаров (сквер имени Ф. Э. Дзержинского) им воздвигнут памятник.

Благодарные гомельчане назвали именами коммунаров многие улицы, в том числе и бывшая Скобелевская переименована во имя Ауэрбаха. Жители этой улицы свято чтут память о пламенном революционере. По их инициативе недавно на улице и установлена мемориальная доска с барельефом Б. Е. Ауэрбаха.

За годы советской власти на улице Ауэрбаха произошли большие изменения. Построены красивые дома, улучшена планировка и благоустройство проезжей части улицы. Каждый год жители ее высаживают сотни различных декоративных деревьев.

И. Вегера, член Совета уличкомов Советского района г. Гомеля.

Ёсць такая вуліца

Імя Аўэрбаха

Па характеру сваёй грамадскай работы нядаўна мне давялося ўстанаўліваць мемарыяльную дошку з кароткім тэкстам з біяграфіі Б. Я. Аўэрбаха, імем якога гамяльчане назвалі адну са сваіх вуліц. У час падрыхтоўкі гэтага тэксту я пазнаёміўся з цікавымі звесткамі з жыцця і дзейнасці чалавека, які многае зрабіў па ўсталяванню Савецкай улады на Гомельшчыне.

Перада мной здымак Барыса Якаўлевіча Аўэрбаха-Падгорнага. Малады, амаль юнацкі твар, валявы погляд вачэй. Барыс Якаўлевіч — былы студэнт Маскоўскай кансерваторыі, таленавіты вучань рускага кампазітара Глазунова.

Калі ў Расіі адбылася Кастрычніцкая рэвалюцыя, Аўэрбах пакінуў вучобу ў кансерваторыі і пайшоў абараняць маладую Савецкую ўладу. У Гомель ён прыехаў у студзені 1919 года, адразу ж пасля вызвалення горада ад кайзераўскіх войск. Барысу Якаўлевічу даручаецца адказная і цяжкая работа камісара юстыцыі. Свае абавязкі ён выконваў бездакорна.

А неўзабаве разам з гомельскімі камуністамі Аўэрбах здзейсніў бессмяротны подзвіг у барацьбе з ворагамі рэвалюцыі — стракапытаўскі мяцежнікамі, якія 24 сакавіка 1919 года захапілі ў Гомелі телеграф, тэлефонную станцыю, іншыя ўстановы. Разам са старшынёй рэўкома С. С. Камісаравым, старшынёй павятовай Надэвычайнай камісіі I. I. Ланге, рэдактарам «Известий Гомельского ревкома» Н. С. Білецкім і іншымі камунарамі Б. Я. Аўэрбах са зброяй у руках на працягу доўгага чacy вёў цяжкія баі са стракапытаўцамL

I толькi пасля таго, калі ворагі рэвалюяыі выкарысталі артылерыю, якая разбурыла гасцініцу «Савой»» параненыя і знясіленыя камунары, у тым ліку і Аўэрбах, трапілі ў рукі мяцежнікаў. А праз некалькі дзён усе яны былі па-зверску закатаваны. Камунары не дажылі толькі некалькі гадзін да таго моманту, калі ў Гомель падаспелі часці Чырвонай Арміі і разграмілі стракапытаўцаў. На месцы пахавання камунараў (сквер імя Ф. Э. Дзяржынскага) ім узведзен помнік.

Удзячныя гамяльчане назвалі імёнамі камунapaў многія вуліцы, у тым ліку і былая Скобелеўская перайменавана ў імя Аўэрбаха. Жыхары гэтай вуліцы свята шануюць памяць аб палымяным рэвалюцыянеру. Па іх ініцыятыве нядаўна на вуліцы і ўстаноўлена мемарыяльная дошка з барэльефам Б. Я. Аўэрбаха.

За гады Савецкай улады на вуліцы Аўэрбаха адбыліся вялікія змены. Пабудаваны прыгожыя дамы, палепшана планіроўка і добраўпарадкаванне праезнай часткі вуліцы. Кожны год жыхары яе высаджваюць сотні розных дэкаратыўных дрэў.

I. ВЯГЕРА, член савета вулічкомаў Савецкага раёна г. Гомеля.

Источник: Гомельская правда, 28.09.1978

Выражаю благодарность сотрудникам детской библиотеки-филиала №16 за предоставленный материал.

Print Friendly, PDF & Email