На 3-й Продольной…

«Красная книга» географических названий Гомеля и окрестностей

Так называлась ранее сегодняшняя Минская улица, которая до 60-х годов нашего века была крайней улицей Западной части города Гомеля. За ней в то время начинались колхозные поля.

Улица была односторонняя (нечётные номера домов) и начиналась от Полесской до улицы Бочкина. Застроена она была индивидуальными деревянными домами приусадебного типа в основном городскими жителями. Фасадные окна этих домов, как сегодня говорят её жители, долгое время тогда смотрели прямо на колхозные земли.

Эта сторона улицы таковой осталась и сегодня, но сейчас на месте колхозных полей выросла вторая, чётная, правая сторона улицы застройки 60-х годов. Это новая капитальная застройка 5-и 9-этажными домами. В этой застройке находятся средняя школа №7, два детских сада-ясли №4 и №116, две аптеки, детская библиотека №2 и другие культурно-бытовая объекты.

Итак, пожалуй, это единственная улица города (а протяжённость её немаленькая — 1300 метров), где две её стороны по характеру своей застройки совершенно непохожи: одна — деревянные домики далеких лет застройки, другая сторона — высотки большого современного города.

В 1973 году решением Гомельского горисполкома 3-я Продольная улица была переименована и стала называться Минской в честь столицы нашей республики города Минска, которому впоследствии, в 1974 году, было присвоено почетное наименование города-героя.

Р. Музыченко, краевед

Гомельская правда 03.08.1994

На 3-й Прадольнай…

«Чырвоная кніга» геаграфічных назваў Гомеля і наваколляў

Так называлася раней сённяшняя Мінская вуліца, якая да 60-х гадоў нашага стагоддзя была крайняй вуліцай заходняй часткі горада Гомеля. За ёй у той час пачыналіся калгасныя палі.

Вуліца была аднабаковая (няцотныя нумары дамоў) і пачыналася ад Палескай да вуліцы Бочкіна. Забудавана яна была індывідуальнымі драўлянымі дамамі прысядзібнага тыпу ў асноўным гарадскімі жыхарамі. Фасадныя вокны гэтых дамоў, як сёння гавораць яе жыхары, доўгі час тады глядзелі прама на калгасныя землі.

Гэты бок вуліцы такім застаўся і сёння, але зараз на месцы калгасных палёў вырас другі, цотны, правы бок вуліцы забудовы 60-х гадоў. Гэта новая капітальная забудова 5- і 9-павярховымі дамамі. У гэтай забудове знаходзяцца сярэдняя школа №7, два дзіцячыя сады-яслі №4 і №116, дзве аптэкі, дзіцячая бібліятэка №2 і іншыя культурна-бытавая аб’екты.

Такім чынам, мабыць, гэта адзіная вуліца города (а працягласць яе немаленькая — 1300 метраў), дзе два яе бакі па характару сваёй забудовы зусім непадобныя: адзін — драўляныя домікі далёкіх гадоў забудовы, другі бок — вышынныя дамы вялікага сучаснага горада.

У 1973 годзе рашэннем Гомельскага гарвыканкама 3-я Прадольная вуліца была перайменавана і стала называцца Мінскай у гонар сталіцы нашай рэспублікі города Мінска, якому пасля, у 1974 годзе, было прысвоена ганаровае найменне города-героя.

Р. МУЗЫЧЭНКА, краязнаўца

Гомельская правда 03.08.1994

Выражаю благодарность сотрудникам детской библиотеки-филиала №16 за предоставленный материал.

Print Friendly, PDF & Email