Воспоминания старожила

«Красная книга» географических названий Гомеля и окрестностей

Тот, кто едет сегодня по Речицкому шоссе, не может но обратить внимания на сосонник вокруг Кургана Славы. Коренные гомельчане преклонного возраста могут ещё помнить название этого красивого и так нужного сегодняшнему Гомелю массиву — Назаровский лес. Наименование это объясняется тем, что был здесь хозяин по имени Назар. Он и посадил этот лес. Дело Назара продолжали его сын Кузьма Назарович, жена последнего Акулина Семеновна, три сына и дочь последних. И был в Назаровском лесу образцовый порядок, ведь настоящие хозяева есть хозяева.

Моя мать еще девочкой наведывалась в гости к семье Кузьмы Назаровича, ведь он был ее крестным. Был у них добротный дом, подвал, надворные постройки, держали они лошадей и другое животное, имели большой сад. За садом начинался Бесконечный лес, а у дороги — сосонник, называвшийся Назаровским. Из дохода от сада семья Кузьмы Назаровича и жила.

В 1929 году хозяев-работников сослали на Донбасс, и «гнездо» их разорилось. Фамилию я их не помню (может, кто из старожилов мне в этом поможет?) , только знаю, что была это хорошая семья русских старообрядцев.

Расскажу еще о нескольких старинных названий.

Нынешняя улица Белорусская (Советский район города) раньше называлась Песочной. Название это красноречивое, ведь песка здесь было море, летом не перейти — горячий, как огонь. Помню, что первой формой наименования все же была не Песочная, а Песковатая.

Улица Куйбышева (также Советский район) была известна как Немецкая улица. Называли ее так тоже не случайно, ведь когда-то жил на ней немец по национальности, а фамилия его почему-то была Стуцкий. Видимо, предки его давно приехали в Россию. Занимался этот немец тем, что выращивал великолепные цветы, был у него даже настоящий питомник-оранжерея. Впоследствии на месте оранжереи разместили инкубатор, а ещё после построили воскозавод.

А. Ковалёва, гомельский старожил.

«Чырвоная кніга» геаграфічных назваў Гомеля i наваколляў

Успаміны старажыла

Той, хто едзе сёння па Рэчыцкай шашы, не можа но звярнуць увагі на сасоннік вакол Кургана Славы. Карэнныя гамяльчане сталага ўзросту могуць яшчэ памятаць назву гэтага прыгожага і так патрэбнага сённяшняму Гомелю масіву — Назараўскі лес. Найменне гэта тлумачыцца тым, што быў тут гаспадар па імені Назар. Ён і пасадзіў гэты лес. Справу Назара працягвалі яго сын Кузьма Назаравіч, жонка апошняга Акуліна Сямёнаўна, тры сыны і дачка апошніх. I быў у Назараўскім лесе ўзорны парадак, бо сапраўдныя гаспадары ёсць гаспадары.

Мая маці яшчэ дзяўчынкай наведвалася ў госці да сям’і Кузьмы Назаравіча, бо ён быў яе хросным. Быў у іх дыхтоўны дом, склеп, надворныя пабудовы, трымалі яны коней і іншую жывёліну, мелI вялікі сад. За садам пачынаўся бясконцы лес, а ля дарогі — сасоннік, той, што зваўся Назараўскім. З даходу ад саду сям’я Кузьмы Назаравіча і жыла.

У 1929 годзе гаспадароў-працаўнікоў саслалі на Данбас, і «гняздо» іх разарылася. Прозвішча я іх не памятаю (можа, хто са старажылаў мне ў гэтым дапаможа?), толькі ведаю, што была гэта добрая сям’я рускіх старавераў.

Раскажу яшчэ пра некалькі старадаўніх назваў.

Цяперашняя вуліца Беларуская (Савецкі раён горада) раней называлося ПясочнаЙ. Назва гэта красамоўная, бо пяску тут было мора, летам не перайсці — гарачы, як агонь. Памятаю, што першай формай наймення ўсё ж была не Пясочная, а Пескаватая.

Вуліца Куйбышааа (таксама Савоцкі раён) была вядома як Нямецкая вуліца. Называлі яе так таксама не выпадкова, бо калісьці жыў на ёй немец па нацыянальнасці, а прозвішча яго чамусьці было Стуцкі. Відаць, продкі яго даўно прыехалі ў Расію. Займаўся гэты немец тым, што вырошчваў цудоўныя кветкі, быў у яго нават сапраўдны пітомнік-аранжарэя. Пасля на месцы аранжарэі размясцілі інкубатар, а яшчэ пасля пабудавалі восказавод.

А. КАВАЛЁВА, гомельскі старажыл.

Источник: «Гомельская правда», 11.10.1990

Выражаю благодарность сотрудникам детской библиотеки-филиала №16 за предоставленный материал.